• 1

भिडियो

ताजा नूडल उत्पादन लाइन

 भिजेको घरपालुवा खाद्य उत्पादन लाइन

मीटबल उत्पादन लाइन

रसदार जेली उत्पादन लाइन